ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Υ.Α. Β’ 4899/2022

ΦΕΚ 3387 τ. Β΄10-8-2018